Provozní řád

Provozní řád

 • Zakoupením vstupenky a vstupem do Rodinného centra KORÁLEK souhlasí návštěvník s provozním řádem Rodinného centra KORÁLEK a podřizuje se mu.
 • Návštěvník je povinen chovat se v prostorech Rodinného centra KORÁLEK takovým způsobem, aby svým chováním neobtěžoval ostatní návštěvníky a aby svým chováním nezpůsobil zranění jiného návštěvníka. Dále se chová tak, aby nezpůsobil škodu ostatním návštěvníkům a Rodinnému centru KORÁLEK.  Naše zařízení je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a vzájemné respektování našich návštěvníků.
 • Vstup do Rodinného centra KORÁLEK  je zpoplatněn dle aktuálního ceníku.
 • Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi!!!
 • Vstup dítěte do herny je podmíněn doprovázením odpovědnou osobou, která musí být starší 18 let. Odpovědná osoba za dítě plně odpovídá po celou dobu pobytu.
 • Péče a dohled nad dětmi jsou povinností výhradně doprovodu. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu.
 • Dbejte pokynů obsluhy a informačních tabulí v jednotlivých zónách, při nedodržení pravidel herny je obsluha oprávněna vykázat návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného. V případě závažného porušení provozního řádu, opakovaného porušení provozního řádu nebo agresivního chování dětí je personál oprávněn vykázat návštěvníka z prostoru Rodinného centra KORÁLEK bez nároku na vrácení vstupného.
 • K zajištění bezpečnosti jednotlivce i bezpečnosti ostatních je zakázáno v celém prostoru herny používat vlastní hračky. Především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty.
 • Rodinné centrum KORÁLEK je určeno pro děti ve věku 1 – 17 let, a je rozděleno do zón dle věku a obtížnosti.
 • Pro jednotlivé atrakce platí tato věková omezení (omezení jsou vyvěšena u jednotlivých atrakcí dle návodů k použití):
  • Koutek pro nejmenší děti – atrakce je určena pro děti do 3 let
  • Edukativní nástěnné hry – atrakce jsou určeny pro děti ve věku 1-17 let
  • Odrážedla –  atrakce jsou určeny pro děti ve věku 1-8 let (dle nosnosti jednotlivých typů, Info o obsluhy centra)
  • Multifunkční prolézačka CHACHA BOX– atrakce je určena pro děti ve věku 3 – 15 let
  • Stolní hry – atrakce jsou určeny pro návštěvníky starší  3 let
  • Xbox 360, PS  – atrakce je určena pro návštěvníky od 3 let
 • Malá jezdítka a vozítka jsou určeny výhradně pro děti ve věku 18 měsíců – 5 let.
 • Všechny části a zařízení centra smí být používány pouze v souladu s jejich určením.
 • Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.
 • Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce a dodavatel atrakcí svými certifikáty.
 • Atrakce proto vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány. Veškeré připomínky a závady týkající se provozu, mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům.
 • Každý návštěvník je povinen dodržovat pravidla stanovená pro používání jednotlivých atrakcí. Tato pravidla jsou umístěna na jednotlivých atrakcích.
 • Lezení po vnějších stěnách atrakcí je přísně zakázáno.
 • Výstup po skluzavkách je přísně zakázán, skluzavky lze používat pouze k jízdě směrem dolů. Po dojezdu je návštěvník povinen neprodleně opustit dojezdovou plochu. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně odpovídá odpovědná osoba, která dítě doprovází. Vedení ani personál za případná zranění dětí neodpovídají. Návštěvníci jsou povinni brát ohled na menší děti a chovat se tak, aby nedošlo k jejich zranění.
 • Celý areál Rodinného centra KORÁLEK je nekuřácký. Porušení zákazu kouření je považováno za závažné porušení provozního řádu.
 • Do Rodinného centra KORÁLEK je zakázán vstup se zvířaty.
 • Návštěvníci jsou povinni vyzout se v oblasti botníků. Vstup do čisté zóny je povolen pouze v ponožkách nebo čistých přezůvkách.  Ponožky je možno zakoupit u obsluhy rodinného centra. Případně je nutno na obuv použít jednorázové návleky.
 • Vstup na atrakce je z bezpečnostních důvodů povolen pouze v ponožkách nebo bačkůrkách.
 • Vstup na atrakce je povolen pouze v oblečení, u kterého nehrozí, že budou atrakce poškozeny, zejména tím, že ostrými částmi oděvu budou protrženy nafukovací atrakce, případně by hrozilo zachycení dítěte za některou z částí atrakcí. Za poškození oblečení při pohybu v herně a na atrakcích provozovatel neodpovídá. Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout např. z tkaniček u triček a mikin, apod.
 • Vstup s kočárky je do Rodinného centra KORÁLEK povolen pouze po důkladném omytí koleček a výslovném souhlasu obsluhy. Kočárky je možno umístit v zádveří centra, na určeném místě. Pro volně ložené věci v kočárku využijte uzamykatelné skříňky v prostorách šatny.
 • V prostoru Rodinného centra KORÁLEK je možno konzumovat pouze jídlo a pití zde zakoupené. Toto neplatí pro kojeneckou stravu a potraviny pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi. Kojeneckou stravu vám rádi na přání ohřejeme. Na dětské oslavy v párty koutku je povoleno přinést si s sebou chlebíčky, jednohubky a dort.
 • Konzumace jídla, nápojů, žvýkaček a ostatního občerstvení je povolena pouze v prostoru kavárny. Za prostor kavárny je považován prostor, kde jsou umístěny stoly a židle a je zde položena podlaha k tomu určená. Konzumace jídla, nápojů, žvýkaček a ostatního občerstvení v jiných prostorech, než prostoru kavárny, je z hygienických a bezpečnostních důvodů přísně zakázána a je považována za závažné porušení provozního řádu.
 • Návštěvník odpovídá při používání všech zařízení Rodinného centra KORÁLEK, zejména atrakcí a vybavení herny, za škody způsobené nedbalostí, nebo úmyslem a za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • Vstupem do Rodinného centra KORÁLEK návštěvník souhlasí s případným pořízením jeho fotografií, které mohou být umístěny na internetových stránkách Rodinného centra KORÁLEK či sociálních sítích, které Rodinné centrum Korálek spravuje.
 • Každý nepovolený vstup či krádež budou neprodleně ohlášeny Policii ČR.
 • Centrum je vybaveno protipožárním výstražným systémem, elektronickým zabezpečovacím systémem a kamerovým systémem.
 • Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou.
 • Pro odložené věci, cennosti využijte uzamykatelné skříňky v prostoru šatny. Za odložené věci mimo uzamykatelné skříňky provozovatel neručí. Při ztrátě vstupní karty nebo klíčku bude účtován poplatek. Ztráta čipové karty 500,- Kč, ztráta klíčku 100,- Kč).
 • Všeobecný provoz v centru nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí.